Ειδικές περιπτώσεις διευκόλυνσης αδειών στο αστυνομικό προσωπικό

Posted by DEKA on Παρασκευή, Ιουνίου 16, 2017
Η Ελληνική Αστυνομία έχει προωθήσει σημαντικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις σε ήδη υπάρχουσες διατάξεις, προσαρμόζοντας το καθεστώς των αδειών στις ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.


Ειδικότερα,όσον αφορά τη γυναίκα αστυνομικό η οποία υπόκειται σε ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, χορηγείται άδεια απουσίας μιας ημέρας κατά την ημέρα της ωοληψίας και άδεια απουσίας δεκαπέντε ημερών από την εμβρυομεταφορά, με αποδοχές.

Επιπροσθέτως:
Στους άνδρες αστυνομικούς χορηγείται κατά την ημέρα της ωοληψίας άδεια απουσίας μίας ημέρας καθώς και άδεια απουσίας μίας ημέρας με αποδοχές, κατά την ημέρα της εμβρυομεταφοράς της συζύγου τους. 

Για τους γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, τους γονείς από διαζύγιο ή ακύρωση γάμου,οι οποίοι έχουν τη γονική μέριμνα του τέκνου τους καθώς και σε οικογένειες που ο ένας εκ των δύο γονέων πάσχει από ψυχική,νοητική ή σωματική αναπηρία με ποσοστό 67 % και άνω, η άδεια ανατροφής του τέκνου αυξάνεται κατά ένα μήνα. Το ως άνω διάστημα αυξάνεται κατά δεκαπέντε ημέρες για κάθε επιπλέον τέκνο. 

Σε περίπτωση γέννησης τέκνου χορηγείται στον πατέρα αστυνομικό άδεια με αποδοχές, διάρκειας τριών ημερών. Η άδεια θα χορηγείται κατόπιν υποβολής αίτησης από τον αστυνομικό,εντός δεκαπέντε ημερών από τη γέννηση. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου. 

Η άδεια εννέα μηνών με αποδοχές για ανατροφή τέκνου χορηγείται άπαξ και επεκτείνεται μέχρι το έκτο έτος της ηλικίας του τέκνου. 

Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή και συγγενούς αστυνομικού έως και β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, προβλέπεται η χορήγηση άδειας με αποδοχές διάρκειας πέντε ημερών. Η άδεια αυτή θα χορηγείται κατόπιν αίτησης από τον αστυνομικό, εντός πέντε ημερών από την επέλευση του θανάτου.

Στο αστυνομικό προσωπικό που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, χορηγείται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές έως εικοσιδύο εργάσιμες μέρες το χρόνο. Η ως άνω άδεια χορηγείται και στους αστυνομικούς των οποίων οι σύζυγοι ή τα τέκνα πάσχουν από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, ανά περίπτωση πάσχοντος.

Οι γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα, τα οποία είναι μαθητές στοιχειώδους, μέσης, γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους προς παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που εφαρμόζονται για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους. 


Η γραμματεία "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ" της Δ.Ε.Κ.Α.