Ενημέρωση για τα Βιβλιάρια Υγείας των δημοσίων υπαλλήλων για το 2017
Οι δημόσιοι υπάλληλοι μετά την κατάργηση των οργανισμών ΟΠΑΔ και ΤΥΔΚΥ υπάγονται πλέον στο ΙΚΑ / Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ.

Με την ένταξή τους στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ τους αποδόθηκε αυτόματα Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , τον οποίο και πρέπει να γνωρίζουν.