Ανοιχτή επιστολή προς τον Yπουργό Προστασίας του Πολίτη, για τα επιδόματα των Αστυνομικών

Posted by DEKA on Τρίτη, Ιουνίου 20, 2017


Κύριε Yπουργέ,
Με τις διατάξεις του νόμου 4472/2017 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο μισθολόγιο των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία. Πέραν των λοιπών αλλαγών , στο άρθρο 127 παράγραφος ΣΤ προβλέπεται οτι :

"Τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, Ε.Κ.Α.Μ., Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία) που παρέχονται στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας εξακολουθούν να καταβάλλονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις και στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, οι οποίες εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ως άνω επιδομάτων. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία παύει στο εξής η καταβολή οποιουδήποτε από τα παραπάνω επιδόματα. " 
Επειδή απο την συγκεκριμένη διάταξη προκαλείται εύλογη ανησυχία στο προσωπικό του Σώματος το οποίο λαμβάνει τα εν λόγω επιδόματα, δέων είναι να εκδοθεί με πρωτοβουλία σας, το συντομότερο δυνατό, η εν λόγω υπουργική απόφαση, προς άρση της οποιασδήποτε ανησυχίας. 
 
Επίσης , στην παράγραφο Δ , εδάφιο β, του ίδιου άρθρου , ορίζεται οτι
"Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. Α8 υποπερίπτωση β' του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α'297) και σύμφωνα με τις σχετικές εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν." 
Φρονούμε ότι και σε αυτό το ζήτημα, θα πρέπει να αναλάβετε την πρωτοβουλία για την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, και παράλληλα προτείνουμε την αύξηση του μηνιαίου και ετησίου ανωτάτου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δώσει ανάσα στο προσωπικό του Σώματος στην τρέχουσα δύσκολη οικονομική συγκυρία αλλά ταυτοχρόνως είναι και απολύτως εύλογο, καθόσον σε πλείστες όσες περιπτώσεις το προσωπικό εργάζεται επιπλέον ώρες απο το ισχύον μηνιαίο ανώτατο όριο (των 48 ωρών) και πρέπει να αμείβεται αντίστοιχα. Επιπλέον, θεωρούμε ότι στην ίδια υπουργική απόφαση θα ήταν χρήσιμο να ορίζεται οτι το προσωπικό θα διατίθεται σε νυχτερινοί απασχόληση μέχρι την συμπλήρωση του ανωτάτου μηνιαίου ορίου ωρών, για τις οποίες αμείβεται, απαγορευμένης της περαιτέρω διάθεσης του, γεγονός το οποίο θα προφυλάξει τους αστυνομικούς απο υπέρμετρη καταπόνηση. 

 
Η γραμματεία της Δ.Ε.Κ.Α. και Α.ΚΙ.Δ.Α.