Επίδομα 300 ευρώ σε αστυνομικούς, ειδικούς φρουρούς και συνοριoφύλακες - Ποιοί το δικαιούνται

Posted by DEKA on Πέμπτη, Ιανουαρίου 25, 2018


Μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ χορηγεί η κυβέρνηση σε αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας που εκτελούν Υπηρεσία Γραφείου, λόγω τραυματισμού κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.


Το ίδιο επίδομα θα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό για όλο το χρόνο αποχής από τα καθήκοντα του, από την ημέρα του τραυματισμού μέχρι την ημέρα αποκατάστασης της υγείας του, που θα προκύπτει από γνωμάτευση υπηρεσιακού γιατρού ή Υπηρεσιακής Υγειονομικής Επιτροπής.


Το επίδομα θα χορηγείται επίσης και σε όποιον μετά την αποκατάσταση της υγείας και την επάνοδο του στην Υπηρεσία, απέχει εκ νέου από τα καθήκοντα του, λόγω του αρχικού τραυματισμού ή παθήματος, που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, γεγονός που βεβαιώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του Σώματος.

Με απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών προβλέφθηκε πίστωση ύψους 486.000 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2018 και για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, προκειμένου να δοθεί το επίδομα «παθήματος» στους εν λόγω δικαιούχους, μέσω της τακτικής τους μισθοδοσίας.

Σύμφωνα με την απόφαση, το επίδομα θα χορηγείται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας το οποίο έχει τεθεί, με απόφαση του αρμοδίου προς τούτο οργάνου, στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου, λόγω παθήματος που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, γεγονός που δια πιστώνεται με διοικητική εξέταση ή στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που απέχει από τα καθήκοντα του συνεπεία τραυματισμού του, που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, γεγονός που διαπιστώνεται με διοικητική εξέταση.

Μετά τον τραυματισμό αστυνομικού, ειδικού φρουρού και συνοριακού φύλακα, που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, διενεργείται, είτε αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία, είτε μετά από αναφορά του παθόντος, διοικητική εξέταση προς διαπίστωση των συνθηκών τραυματισμού και της σχέσης αυτού με την υπηρεσία.

Μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής εξέτασης, το αρμόδιο να αποφανθεί επ' αυτής όργανο, διαβιβάζει τη σχετική αλληλογραφία στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, διαβιβάζει την πρόταση της στη Διεύθυνση Οικονομικών, η οποία μεριμνά για την έκδοση σχετικής απόφασης, για τη χορήγηση του επιδόματος.

Η σχετική απόφαση διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού, η οποία χορηγεί αναδρομικά στους δικαιούχους το εν λόγω επίδομα, ως ακολούθως:

 -Στους μετατασσόμενους στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης μετάταξης τους.

-Στους απέχοντες από τα καθήκοντα τους, συμπεριλαμβανομένων και των μετατασσόμενων στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, για το προ της μετάταξης τους στη συγκεκριμένη κατάσταση χρονικό διάστημα, αναλογικά και για το σύνολο του χρόνου της αποχής, από την ημέρα του παθήματος.

Το επίδομα θα χορηγείται μέχρι την απόλυση ή αποστρατεία του δικαιούχου από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας ή τη μετάταξη του στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος λάβει κανονική άδεια με μειωμένες αποδοχές ή άδεια άνευ αποδοχών, το επίδομα περικόπτεται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

 
πηγή:www.cnn.gr,www.bloko.gr


Για την πυροσβεστική

 

 Δείτε επίσης:

Επιδόματα αναπηρίας αστυνομικών και πυροσβεστών


Categories: