Ολόκληρο το νομοσχέδιο που κατατέθηκε και ρυθμίζει το Ταμείο Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ,οικονομικές ενισχύσεις Αστυνομικών και εισφορές ονομασίας Δοκίμων
Κατατέθηκε προς συζήτηση στη Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης το νομοσχέδιο του Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»
Μεταξύ των άλλων στο άρθρο 137 του νομοσχεδίου προβλέπεται η μεταφορά του ειδικού λογαριασμού του ν. 826/1978 (Α’ 194) στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με σκοπό εντός του έτους από τη ψήφιση της εν λόγω ρύθμισης να εξεταστούν οι εκκρεμείς αιτήσεις και ακολουθών να τεθεί σε εκκαθάριση και να καταργηθεί.