Υποβολή αιτημάτων αστυνομικών για χορήγηση άδειας άσκησης άλλου επαγγέλματος ή έργου με αμοιβή


Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 538/89 «Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Αστυνομικού Προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται, ως βασική αρχή, ότι στους αστυνομικούς απαγορεύεται η άσκηση άλλου επαγγέλματος και η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας ή τέχνης.