ΕΚΤΑΚΤΟ: Δείτε την τροπολογία που κατατέθηκε για τις Συντάξεις Χηρείας!!


Κατατέθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τροπολογία στο σχέδιο νομού του Υπουργείου οικονομικών «Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων» και αφορά την τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν. 4387/20169(Φ.Ε.Κ. Α 85) σύμφωνα με την οποία επέρχονται ευνοϊκές μεταβολές στο καθεστώς συνταξιοδότησης των δικαιοδόχων μελών (επιζώντα ή και διαζευγμένου συζύγου και τέκνων ) στις περιπτώσεις θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου μετά την ισχύ του ν. 4387/2016.