Ολόκληρο το νομοσχέδιο που κατατέθηκε και ρυθμίζει το Ταμείο Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ,οικονομικές ενισχύσεις Αστυνομικών και εισφορές ονομασίας Δοκίμων

Posted by DEKA on Παρασκευή, Ιουλίου 14, 2017Κατατέθηκε προς συζήτηση στη Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης το νομοσχέδιο του Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»
Μεταξύ των άλλων στο άρθρο 137 του νομοσχεδίου προβλέπεται η μεταφορά του ειδικού λογαριασμού του ν. 826/1978 (Α’ 194) στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. με σκοπό εντός του έτους από τη ψήφιση της εν λόγω ρύθμισης να εξεταστούν οι εκκρεμείς αιτήσεις και ακολουθών να τεθεί σε εκκαθάριση και να καταργηθεί.
Το δε τυχόν κεφάλαιο που θα προκύψει μετά την εκκαθάριση και τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία του ειδικού λογαριασμού μεταφέρονται στον ειδικό λογαριασμό αρωγής αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού του άρθρου 31 του ν. 2168/1993 ο οποίος επιτελεί τον ίδιο σκοπό με το υπό κατάργηση λογαριασμό δηλαδή την οικονομική ενίσχυση των αναξιοπαθούντων συναδέλφων ενώ στο άρθρο 138 προβλέπεται η αύξηση των ισόποσων μηνιαίων δόσεων της προβλεπόμενης εισφοράς ονομασίας του Δόκιμου Αστυφύλακα σε Αστυφύλακα και του Δόκιμου Υπαστυνόμου σε Υπαστυνόμο Β, τόσο των μετόχων του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.Α.Σ.), όσο και των μετόχων του Τομέα Προνοίας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 

Δείτε παρακάτω ολόκληρο το νομοσχέδιο.