Υποβολή αιτημάτων αστυνομικών για χορήγηση άδειας άσκησης άλλου επαγγέλματος ή έργου με αμοιβή

Posted by DEKA on Τετάρτη, Ιουλίου 19, 2017

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 538/89 «Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Αστυνομικού Προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται, ως βασική αρχή, ότι στους αστυνομικούς απαγορεύεται η άσκηση άλλου επαγγέλματος και η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας ή τέχνης.
Κατ’ εξαίρεση μόνο, οι αστυνομικοί μπορούν να ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, υπό προϋποθέσεις και μετά από άδεια του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αρμοδιότητα, η οποία με την υπ’ αριθ. 7004/5/18 από 02/04/2017 (Φ.Ε.Κ. τ.Β΄-1355/21-04-2017) Απόφαση κ. Αρχηγού «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα Υπηρεσιακά όργανα» εφόσον το έργο ή η εργασία: 

α) συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης τους, 

β) δεν παραβλάπτει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους και

γ) δεν δίνει αφορμή για δυσμενή σχόλια σε βάρος των ιδίων ή του Σώματος, γενικότερα. 

Όπως έχει γίνει δεκτό (Γνωμ. ΝΣΚ 378/2002, 391/2010), στο πλαίσιο ερμηνείας της διάταξης του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 3528/2007, η οποία αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους και έχει κατά βάση όμοια νομοτεχνική κατάστρωση προς τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 538/1989, αυτή θεσπίστηκε με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών και την αποφυγή ενδείξεων παραμελήσεως των κύριων καθηκόντων των υπαλλήλων.
Περαιτέρω, ως ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, νοείται η περιστασιακή απασχόληση περιορισμένης χρονικής διάρκειας (είτε πρόκειται για σύμβαση έργου ή παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών, είτε για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας), η οποία αποβλέπει κυρίως στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και στη συμμετοχή του στην κοινωνική και οικονομική ζωή. (Γνωμ. ΝΣΚ 378/2002). 

Παρά ταύτα, παρατηρείται η υποβολή στο Αρχηγείο αόριστων αιτημάτων, για την έγκριση αιτήσεων για σχετική άδεια, προς δε και αιτημάτων επί των οποίων οι Διοικητές- Διευθυντές Υπηρεσιών δεν διατυπώνουν τη γνώμη τους, ή σε περίπτωση διατύπωσης αυτής, δεν παρατίθεται ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία προς την κατεύθυνση αποδοχής ή απόρριψη της αίτησης. Οι ως άνω ελλείψεις και ελαττώματα, χωρίς περιθώριο αμφισβήτησης, οφείλονται προφανώς στην πρόχειρη αντιμετώπιση- προσέγγιση του σοβαρού αυτού θέματος με αποτέλεσμα, αφενός να καθίσταται δυσχερής ο έλεγχος της συνδρομής ή μη των απαιτούμενων από το κανονιστικό πλαίσιο προϋποθέσεων και η λήψη αντικειμενικής απόφασης του αρμοδίου διοικητικού οργάνου για τη χορήγηση της άδειας, αφετέρου δημιουργεί προϋποθέσεις άσκοπης αλληλογραφίας, προς δε και αναίτια απασχόληση του προσωπικού του Επιτελείου. 

Συνακόλουθα, αιτήσεις του προσωπικού (αστυνομικών, συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών), που υποβάλλονται για χορήγηση άδειας άσκησης εξωυπηρεσιακής απασχόλησης, θα αποστέλλονται στη Δ.Α.Π/Α.Ε.Α με διαβιβαστικό στο οποίο θα προσδιορίζεται επακριβώς το συγκεκριμένο έργο ή η εργασία του ενδιαφερόμενου (τόπος, χρόνος, είδος και συνθήκες απασχόλησης), προς δε θα επισυνάπτονται, εφόσον υφίστανται, τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά του γνωστικού αντικειμένου, υποχρεωτικά δε, θα παρατίθεται ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση των ιεραρχικά Προϊσταμένων του αιτούντος, κατά την οποία θα λαμβάνεται υπόψη η διασφάλιση του δημοσίου και υπηρεσιακού συμφέροντος, ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις προϋποθέσεων, για την ικανοποίηση ή μη της αίτησης. 


Η Γραμματεία Αλληλεγγύης Γυναικών της Δ.Ε.Κ.Α.