Επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών στους συνταξιούχους του Κλάδου Υγείας

Posted by DEKA on Πέμπτη, Νοεμβρίου 01, 2018

Διαβάστε τις ανακοινώσεις του ΤΕΑΠΑΣΑ
Γνωρίζεται ότι:

κατόπιν αλλεπάλληλων ενεργειών του Ταμείου μας (τηλεφωνικές επικοινωνίες, δια ζώσης επαφές καθώς και αλληλογραφία) με υπηρεσιακούς παράγοντες τόσο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) όσο και υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιστροφής των ποσών που παρακρατήθηκαν και αποδόθηκαν από το Γ.Λ.Κ. ως μηνιαία εισφορά των συνταξιούχων υπέρ του Κλάδου Υγείας με την ένδειξη Π.Α.Π. (Περίθαλψη Αστυνομίας Πόλεων), κατά το μέρος που υπερβαίνουν τον ορθό τρόπο υπολογισμού (επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης, χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 και όχι στο καταβαλλόμενο ποσό κύριας σύνταξης), για το διάστημα από 1/10/2013 έως 30/11/2017. Τα ως άνω χρηματικά ποσά ανέρχονται μεικτά σε 1.849.850,86€, εκ των οποίων 366.242,95€ θα αποδοθούν ως φόρος στο Ελληνικό Δημόσιο, και τα υπόλοιπα 1.483.607,91€ θα καταβληθούν σε 11.940 τραπεζικούς λογαριασμούς. Η καταβολή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ε.Φ.Κ.Α. (κατόπιν ενημέρωσης από τον Ενιαίο Φορέα) στους δικαιούχους ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας με ενεργή σύνταξη, την 1η Νοεμβρίου 2018.

Περαίωση διαδικασίας επιστροφής αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών στους συνταξιούχους του Κλάδου Υγείας

 

Την 1 Νοεμβρίου 2018 καταβλήθηκαν μέσω Ε.Φ.Κ.Α. στους συνταξιούχους του Κλάδου Υγείας, τα παρακρατηθέντα ποσά, με τη διαδικασία που είχαμε αναφέρει σε προγενέστερη ανακοίνωσή μας. Όσον αφορά, την επιστροφή κρατήσεων σε νόμιμους κληρονόμους συνταξιούχων που απεβίωσαν (χωρίς μεταβίβαση σύνταξης) σας ενημερώνουμε ότι: Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Σ60/3/60880 από 12/1/2018 έγγραφο του Ε.Φ.Κ.Α., στις περιπτώσεις επιστροφής ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης θανόντων συνταξιούχων, ισχύει:
  • Εάν δεν καταβάλλεται σύνταξη, η επιστροφή κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4501/2017, θα γίνεται στους νόμιμους κληρονόμους του συνταξιούχου που απεβίωσε, είτε εξ αδιαθέτου είτε εκ διαθήκης.
  • Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποδεικνύεται στην υπηρεσία, η ιδιότητα του κληρονόμου με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
    • Στην περίπτωση που δεν έχει δημοσιευτεί διαθήκη: πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομικού δικαιώματος (υποβάλλεται από όλους τους δικαιούχους).
    • Στην περίπτωση που έχει δημοσιευτεί διαθήκη: αντίγραφο της διαθήκης, πρόσφατα πιστοποιητικά περί μη προσβολής/αμφισβητήσεως του κληρονομικού δικαιώματος και περί μη δημοσίευσης άλλης/νεότερης διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης του κληρονομικού δικαιώματος (υποβάλλεται από όλους τους δικαιούχους).
  • Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η αίτηση για την απόδοση των αναδρομικών θα υποβάλλεται είτε ξεχωριστά από τον καθένα είτε από έναν, νόμιμα εξουσιοδοτημένο να ενεργήσει ως εκπρόσωπος των υπολοίπων.
Επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης που θα υποβάλλετε στην Υπηρεσία μας, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας εδώ
Η Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Categories: