Πρόταση προς συζήτηση για τις κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.

Posted by DEKA on Δευτέρα, Ιουνίου 15, 2015
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Στα πλαίσια μιας προσπάθειας που καταβάλλεται από το νεογέννητο συνδικαλιστικό κίνημα «Δ.Ε.Κ.Α.» (Δημοκρατική Ενωτική Κίνηση Αστυνομικών)
του ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. και με τη συμπαράσταση λοιπών δημοκρατικών δυνάμεων και επειδή κρίνονται επιτακτικές ενέργειες για την διασφάλιση της δικαιοσύνης, τον εκδημοκρατισμό και την εκ βάθρων αμφισβήτηση της παραδοσιακής και αναχρονιστικής αντίληψης που θέλει την ΕΛ.ΑΣ. έρμαιο των πολιτικών επιδιώξεων και τον αστυνομικό υπάλληλο υπηρέτη των ολιγαρχών, μοιάζει αδήριτη ανάγκη η αναμόρφωση των δομών, της λειτουργίας και του ρόλου της ΕΛ.ΑΣ.

Οι προτάσεις μας αποτέλεσαν αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης στους κύκλους του ένστολου προσωπικού και προέκυψαν με ομοφωνία και συναίνεση. Με βάση τα παραπάνω, αλλαγές προς την κατεύθυνση της αξιοκρατίας αποτελούν καθολική απαίτηση τόσο των ένστολων όσο και του συνόλου της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, αναφορικά με την διαδικασία των κρίσεων στην ΕΛ.ΑΣ., προτείνουμε προς συζήτηση τα εξής θέματα : • Την ανάθεση στον Α.Σ.Ε.Π., -ή σε άλλη υπηρεσία που να διέπεται από τις αρχές λειτουργίας του ΑΣΕΠ με κύριο γνώμονα την ανεξαρτησία της λειτουργίας της - , της αξιολόγησης των ατομικών φακέλων, με το σύστημα του αθροίσματος μορίων και τη δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, με καθεστώς διαφάνειας, των υποψηφίων αξιωματικών για τις κρίσεις της ΕΛ.ΑΣ. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό προτείνεται η σύσταση υπηρεσίας αξιολόγησης, με αρμοδιότητες να συλλέγει τα στοιχεία και να καταρτίζει φύλλα αξιολόγησης συνυπολογίζοντας και το γενικό Μ.Ο. Η υπηρεσία προτείνεται να υπάγεται και να ελέγχεται είτε από διακομματική επιτροπή είτε από την Διάσκεψη Προέδρων της Βουλής. Με τον τρόπο αυτό αποζητούμε την πλήρη αποκοπή της διαδικασίας των κρίσεων από το Στρατιωτικό καθεστώς. Στα πλαίσια της αξιολόγησης θα ήταν θεμιτό το «σπάσιμο» της ιεραρχίας τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους αξιωματικούς της ίδιας σειράς, ανάλογα με την μοριοδότηση καθώς και τη δημιουργία παράλληλης επετηρίδας.

 • Τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για την αιτιολογημένη πλήρωση των θέσεων του Αρχηγού και του Υπαρχηγού του Σώματος. Οι υποψήφιοι, στα πλαίσια της συνέντευξης τους, θα καταρτίζουν και θα καταθέτουν προγραμματικό σχέδιο (project) σχετικά με το όραμά τους για την αστυνομία κι επιπλέον τους στόχους και τους τρόπους επίτευξής τους. H ανωτέρω επιτροπή θα θέτει επίσης στόχους και χρονοδιαγράμματα με βάση τα οποία θα κρίνει τη συνέχιση ή μη της παραμονής της φυσικής ηγεσίας.

 • Εν συνεχεία, ο Αρχηγός θα ανακοινώνεί αυστηρά με βάση τον δημοσιευμένο πίνακα μορίων των υποψηφίων Αξιωματικών, την πλήρωση των λοιπών θέσεων των Υποστρατήγων. Τυχόν προσφυγές να εξετάζονται σε δεύτερο βαθμό από αρχή ανεξάρτητη του οργάνου που έλαβε την απόφαση σε πρώτο βαθμό.

 • Σε επίπεδο Γ.Α.Δ.Α. ο Γενικός Αστ/κός Δ/ντής Αττικής και οι δύο βοηθοί του θα προχωρούν σε μυστική αξιολόγηση των Αξιωματικών μέχρι και του βαθμού του Αστ/κού Υποδ/ντή. Ο Αστ/κός Δ/ντής εκάστου Νομού και οι δύο βοηθοί του κατά την ίδια διαδικασία θα προχωρούν στην αξιολόγηση όλων των Αξιωματικών της περιφέρειάς τους. Οι συγκεκριμένοι θα αξιολογούν θέματα που άπτονται της αποτελεσματικότητας και του επαγγελματικού ζήλου και γενικώς θεμάτων που χρήζουν αξιολόγησης και δεν μπορούν να προσμετρηθούν με αντικειμενικά κριτήρια. Διευρύνοντας τον κύκλο των αξιολογούντων, αυξάνεται η εγκυρότητα της βαθμολόγησης.

 • Την αξιολόγηση των ανωτέρω υποψηφίων από το κατώτερο και κατώτατο προσωπικό με τρόπο που ειδική επιστημονική επιτροπή θα οργανώσει. Προτεινόμενη θεματολογία προς αξιολόγηση των ανωτέρω υποψηφίων συνιστά η χρηστή διοίκηση, η συμπεριφορά, η αποτελεσματική και ταχεία επίλυση υπηρεσιακών ζητημάτων, ο σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων. Η προτεινόμενη διαδικασία θα πρέπει ωστόσο να διασφαλίζει την ανωνυμία του αξιολογήσαντα αλλά και να παρέχει δικλείδες ασφαλείας για τους υπό αξιολόγηση (π.χ. τιμές εκτός διασποράς να αγνοούνται κατά τη διαμόρφωση του Μέσου Όρου). Προτείνεται η εν λόγω αξιολόγηση να γίνεται ηλεκτρονικά και να έχει τα χαρακτηριστικά ποιοτικής αξιολόγησης (με κλίμακα) και όχι ποσοτικής.

 • Την κατάρτιση Ειδικού Συντελεστή Βαρύτητας Υπηρεσιών ανά Αστ/κή Δ/νση βάσει πληθυσμιακών στοιχείων, είδους και δείκτη εγκληματικότητας, προσωπικού δυναμικού, φόρτου εργασίας και λοιπών ιδιαιτεροτήτων. Μέγιστος χρόνος παραμονής στις Υπηρεσίες με μεγάλο συντελεστή βαρύτητας προτείνονται τα τρία (03) ημερολογιακά έτη. Οι δε διάφορες ειδικές υπηρεσίες να έχουν ως αφετηρία χαμηλό ειδικό συντελεστή βαρύτητας με δυνατότητα να αγγίζουν τον ανώτερο δυνατό με την επίτευξη των ειδικών στόχων με την οποία είναι επιφορτισμένη έκαστη. Υπηρεσίες επισήμων, ασφάλειας κομμάτων, Ε.Υ.Π. , Ασφάλεια Βουλής κ.ά προτείνεται να έχουν το χαμηλότερο συντελεστή.

 • Την Ψυχιατρική – Παθολογική εκτίμηση των υπό κρίση αξιωματικών.

 • Την θεσμοθετημένη επιμέτρηση στα τυπικά προσόντα των υποψηφίων του μορφωτικού τους επιπέδου λαμβάνοντας κυρίως υπόψη: α) σημαντικές εκπαιδεύσεις αστυνομικού ενδιαφέροντος μόνο με αδιάβλητες εξετάσεις (σχετική μοριοδότηση), β) τίτλοι σπουδών σε Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Επίπεδο σε αντικείμενα συναφή με την ασφάλεια, γ) τίτλοι σπουδών γλωσσομάθειας με ελάχιστο επίπεδο Β2, για όλες τις ξένες γλώσσες. Επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας κρίνεται προαπαιτούμενο για προαγωγή στον βαθμό του ανώτερου αξιωματικού. Για να διασφαλιστεί η ισονομία και η παροχή ίσων ευκαιριών στους κρινομένους θα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση η κατάρτιση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε θέματα ασφαλείας με επιλογή των υποψηφίων μέσω αδιάβλητων εξετάσεων.

 • Την αξιολόγηση του κοινωνικού προσώπου (προφίλ) των υποψηφίων ως συνισταμένη των κοινωνικών δράσεων τους (π.χ. διαλέξεις σε σχολεία κι εκπαιδευτήρια για θέματα τροχαίας, ναρκωτικών κ.λ.π.), της συμμετοχής τους σε δημοτικά, διαμερισματικά συμβούλια, της συνεργασίας τους με συλλογικότητες και της εν γένει αποτελεσματικής κοινωνικής διάδρασης. Οι ατομικοί φάκελοι των υποψηφίων θα ενημερώνονται με σχετικές βεβαιώσεις των φορέων που θα προσκομίζονται στις υφιστάμενες Αστ/κές Δ/νσεις και οι οποίες στο στάδιο της αξιολόγησης θα διασταυρώνονται από τα αρμόδια Υπουργεία.

 • Η προσμέτρηση, κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης του ατομικού φακέλου των υποψηφίων, του πειθαρχικού μητρώου αυτών με αρνητικό προς αυτούς πρόσημο μόνο σε περιπτώσεις σοβαρής αμέλειας ή δόλου.

 • Η εμπλοκή των υποψηφίων σε ποινικές υποθέσεις με την ιδιότητα του κατηγορουμένου να μην προσμετράται παρά μόνο σε περίπτωση καταδικαστικών σε βάρος τους αποφάσεων (τεκμήριο αθωότητας).

 • Προτείνεται η βαρύτητα που θα δοθεί σε κάθε τομέα μοριοδότησης να γίνει αντικείμενο διαβούλευσης και έρευνας με σκοπό να επιτυγχάνεται ως ένα βαθμό ισορροπία μεταξύ ακαδημαϊκών και επιχειρησιακών προσόντων.

 • Σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε καθεστώς κρίσεων θα πρέπει να περιορίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την υποκειμενική και αυθαίρετη αξιολόγηση .

 • Οποιεσδήποτε βελτιώσεις στο σύστημα κρίσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τη γενικότερη βούληση των αστυνομικών και της κοινωνίας για σταδιακή ανεξαρτητοποίηση του θεσμού από την πολιτική ηγεσία , όταν αυτό κριθεί εφικτό.
Επίσης, σας γνωρίζουμε την πρόθεσή μας να σταθούμε αρωγοί στον αγώνα για τον εκδημοκρατισμό του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ., την αναβάθμιση του ρόλου του αστυνομικού υπαλλήλου, της εκπαίδευσής του αλλά και την θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου, αξιοκρατικού και δημοκρατικού συστήματος κρίσεων στην ΕΛ.ΑΣ., προσδοκώντας να αφουγκραστείτε τα ζητήματα που τίθενται από πλευράς μας, μιας και πλέον κρίνεται από την κοινωνία μας επιτακτική η ανάγκη γενικευμένων μεταρρυθμίσεων εντός του Σώματος, προκειμένου αυτό να λάβει έναν άλλον προσανατολισμό, φιλολαϊκό, για την αποτελεσματική κοινωνική ειρήνευση με τη συμπαράσταση του λαού.

Με εκτίμηση

Η Γραμματεία της Δημοκρατικής Ενωτικής Κίνησης 
 Αστυνομικών