Μεταφορικό ισοδύναμο: Ένστολοι και καθηγητές στους δικαιούχους με σχετική τροπολογία.

 

Πλέον και μετά από παρέμβαση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται τα μέλη Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα.

 

 

Στους δικαιούχους για το μεταφορικό ισοδύναμο εισάγονται επιπλέον κατηγορίες εργαζόμενων.

Ειδικότερα, με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ειδικότερα, τροποποιούνται - συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4551/2018 αναφορικά με την επέκταση της χορήγησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) σε περισσότερους δικαιούχους. Ειδικότερα:

α. Επαναπροσδιορίζεται το Μ.Ι., ως το μέτρο για την εξίσωση του κόστους μεταφοράς με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (και όχι μόνο των θαλάσσιων, που ισχύει), από την ηπειρωτική Ελλάδα σε νησί, με το κόστος που θα ίσχυε στη ηπειρωτική Ελλάδα για την ίδια απόσταση.

β. Συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.):

i) τα μέλη Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που έχει την έδρα του σε νησί και

ii) το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα.

γ. Επανακαθορίζονται οι παράμετροι υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ. (το κόστος γενικά του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, συμπεριλαμβανομένου και του εισιτηρίου κλίνης και όχι μόνο της οικονομικής θέσης, που προβλέπεται καθώς και το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου σε αντιστοιχία με το Α.ΝΗ.ΚΟ. που καταβάλλεται για την ίδια διαδρομή σε μέσο θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς).

δ. Προβλέπεται η χορήγηση, κατ' εξαίρεση, του Α.ΝΗ.ΚΟ. σε ωφελούμενες επιχειρήσεις με έδρα την Κρήτη, για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες με αυξημένο κόστος μεταφοράς, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. 

ε. Παρατείνεται για διάστημα έξι (6) μηνα')ν, η διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου του Μ.Ι. στα καύσιμα, που αφορά στα μνημονευόμενα νησιά.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο...

Τροποποίηση του ν. 4551/2018 (Α' 116)

Η επιτυχημένη υλοποίηση του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου κατά το 2018 ανέδειξε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της επικοινωνίας ανάμεσα στην νησιωτική και την ηπειρωτική Ελλάδα. Οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας (πχ. καιρικές συνθήκες, μεγάλος χρόνος μετακίνησης) καθιστούν σε πολλές περιπτώσεις την αεροπορική μεταφορά ζωτικής σημασίας για τους νησιώτες, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες αυτών (ηλικιωμένοι, ασθενείς κλπ). Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στοχεύουν, οι περισσότερες, στην επέκταση του μέτρου στις αεροπορικές μεταφορές των νησιωτών, ενταγμένου στις ήδη ισχύουσες δομές και με τις ήδη ισχύουσες διαδικασίες των θαλάσσιων μεταφορών επιβατών, που ακολουθούνται ήδη από τους νησιώτες. Για τον σκοπό αυτόν, με την πρώτη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης συμπληρώνεται ο ορισμός του Μεταφορικού Ισοδύναμου και προστίθενται οι αεροπορικές μεταφορές ανάμεσα στην ηπειρωτική Ελλάδα σε στα νησιά.

Με τη δεύτερη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης προστίθενται δύο ακόμη κατηγορίες φυσικών προσώπων που, ενώ δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι νησιού με την έννοια του παρόντος νόμου, έχουν τέτοια επαγγελματική σχέση με το νησί, που θεωρούνται δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. Πρόκειται για τα μέλη ΔΕΠ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε νησί, καθώς και το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα. Τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται να λάβουν Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (Μ.Α.Ν.) και να κάνουν χρήση αυτού κατά το διάστημα που έχουν επαγγελματική σχέση με το νησί που παρέχουν πραγματικά τις υπηρεσίες τους και με τους όρους των μόνιμων κατοίκων του εκάστοτε νησιού.

Κατά τους πρώτους μήνες της εφαρμογής του μέτρου διαπιστώθηκε ότι στα απομακρυσμένα νησιά, για το οποία η θαλάσσια μεταφορά διαρκεί πολλές ώρες, οι νησιώτες ταξιδεύουν με κλίνη. Για το λόγο αυτό, με την τρίτη παράγραφο διαγράφονται οι λέξεις «οικονομικής θέσης» στην υποπερίπτωση βα' της περίπτωσης β' του άρθρου 4 του ν. 4551/2018, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις περιπτώσεις αυτές να υπολογίζεται το Α.ΝΗ.ΚΟ. με βάση την τιμή του εισιτηρίου με κλίνη και να ενισχυθεί με τον τρόπο αυτό η ανταποδοτικότητα του μέτρου. Στο ίδιο άρθρο ορίζεται ο τρόπος που θα προσδιοριστεί το Α.ΝΗ.ΚΟ. στις αεροπορικές μεταφορές και ορίζεται συγκεκριμένα ότι θα λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό κόστος του εισιτηρίου που καταβλήθηκε και το Α.ΝΗ.ΚΟ. που έχει ήδη υπολογιστεί για την ίδια διαδρομή σε μέσο θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς. Η εξάρτηση του Α.ΝΗ.ΚΟ που θα καταβληθεί στην αεροπορική μεταφορά, με αυτό που ήδη έχει υπολογιστεί στο θαλάσσιο ταξίδι, προκύπτει από το γεγονός ότι κυρίαρχο μέσο μεταφοράς στην νησιωτική Ελλάδα παραμένει η ακτοπλοΐα. Εφόσον ο νησιώτης επιλέξει την αεροπορική μεταφορά, θα λαμβάνει μέρος ή και το σύνολο, όχι όμως περισσότερο από το ποσό που θα λάμβανε με την θαλάσσια μεταφορά. Ο ακριβής τρόπος υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ. στις αεροπορικές μεταφορές θα γίνει με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του άρ. 11 παρ. 3 του ν. 4551/2018.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου εξαιρέθηκαν τα νησιά Κρήτη, Λευκάδα και Εύβοια, τα οποία θεωρήθηκε ότι είτε λόγω μεγέθους (Κρήτη) είτε λόγω της εγγύτητας με την ηπειρωτική Ελλάδα (Λευκάδα και Εύβοια) δεν διαφοροποιούνται ως προς το μεταφορικό κόστος με την ηπειρωτική Ελλάδα. Ειδικά, όμως, για την Κρήτη διαπιστώθηκε ότι σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων το μεταφορικό κόστος παρουσιάζει διαφορές από το αντίστοιχο στην ηπειρωτική Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό, με την τέταρτη παράγραφο της προτεινόμενης διάταξης διευκρινίζεται ότι στις ωφελούμενες επιχειρήσεις με έδρα της Κρήτη, χορηγείται Α.ΝΗ.ΚΟ. για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες, στις οποίες προκύπτει αυξημένο κόστος μεταφοράς. Οι δραστηριότητες αυτές καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες του Μεταφορικού Ισοδύναμου στα εμπορεύματα.

Με το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 4551/2028 είχε οριστεί πιλοτική εφαρμογή έξι μηνών του Μεταφορικού Ισοδύναμου για την μεταφορά καυσίμων, έτσι ώστε να συλλεχθούν στοιχεία για την καθολική εφαρμογή του. Λόγω της ιδιαιτερότητας της αγοράς καυσίμων η πιλοτική αυτή εφαρμογή πρέπει να παραταθεί, ώστε να ληφθούν υπόψη και τα στοιχεία της θερινής -τουριστικής περιόδου, που διαφοροποιούνται ιδιαίτερα στα περισσότερα νησιά. Για το λόγο αυτό με την πέμπτη παράγραφο προβλέπεται η παράταση της πιλοτικής περιόδου από έξι σε δώδεκα μήνες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο...

Τροποποίηση του ν. 4551/2018 (Α' 116)

1. Η περίπτ. α' του άρθρου 1 του ν. 4551/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.): είναι το μέτρο, με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς από την ηπειρωτική Ελλάδα σε νησί με το κόστος που θα ίσχυε στην ηπειρωτική Ελλάδα για την ίδια απόσταση.»

2. Στο τέλος της περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4551/2018 προστίθενται υποπεριπτώσεις ηη' και θθ' ως εξής:

«ηη) μέλη ΔΕΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 77 του ν. 4009/2011, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που έχει την έδρα του σε νησί,

θθ) το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νησί.»

3. α) Στην υποπερίπτωση βα' της περίπτ. β' του άρθρου 4 του ν. 4551/2018 διαγράφονται οι λέξεις «οικονομικής θέσης».

β) Στο τέλος της περίπτ. β' προστίθεται υποπερίπτωση βη' ως εξής:

«βη) το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου σε αντιστοιχία με το Α.ΝΗ.ΚΟ. που καταβάλλεται για την ίδια διαδρομή σε μέσο θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς.»

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4551/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ' εξαίρεση, σε ωφελούμενες επιχειρήσεις με έδρα την Κρήτη χορηγείται Α.ΝΗ.ΚΟ. για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες με αυξημένο κόστος μεταφοράς, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 4. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 11 ορίζονται οι δραστηριότητες αυτές.»

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4551/2018 η φράση «έως έξι (6)» αντικαθίσταται από την φράση «έως δώδεκα (12)»

 

Πηγή: news247