Τι έγγραφα επισυνάπτουμε τελικά στη δήλωση Πόθεν Έσχες

Posted by DEKA on Δευτέρα, Ιανουαρίου 09, 2017

Μεγάλη σύγχυση έχει προκληθεί με την επισύναψη εγγράφων στην υποβολή του Πόθεν Έσχες. Συμβόλαια, έγγραφα τραπεζών κλπ έχουν προκαλέσει πονοκέφαλο στους συναδέλφους ακόμη και αυτές τις τελευταίες μέρες πριν τελειώσει η προθεσμία της δήλωσης.

Σύμφωνα με την ερώτηση 23 στην ιστοσελίδα www.pothen.gr υποχρέωση επισύναψης εγγράφων απο το Αστυνομικό Προσωπικό έχουν οι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος απο τα Σώματα Ασφαλείας και όχι το υπόλοιπο προσωπικό. 

Μετά απο τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τη γραμμή υποστήριξης του pothen.gr και σύμφωνα με την αρχική διαταγή που εκδόθηκε απο το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. το Αστυνομικό Προσωπικό, όλων των βαθμών, έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ επισύναψης μόνο τη Βεβαίωση Αποδοχών του έτους 2015 για φορολογική χρήση, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα αναδρομικά Ν. 4307/2014(ΦΕΚ Α΄ 246/15.11.2014) για τα έτη 2012, 2013 και 2014, ενώ σε περίπτωση ελέγχου, υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφα των τροποποιητικών δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος έντυπα (Ε1) οικονομικών ετών 2012, 2013 και 2014 που έχει υποβάλει στην κατά τόπο αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1041 από 05-04- 2016 Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών. 

Παρακάτω παραθέτουμε την ερώτηση 23 της ιστοσελίδας pothen.gr
23. Με ποιές ιδιότητες οι υπόχρεοι, είναι υποχρεωτικά ελεγχόμενοι από τα όργανα ελέγχου και ποιά πρόσθετα δικαιολογητικά οφείλουν να επισυνάψουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή;
Υποχρεωτικά ελεγχόμενοι είναι οι υπόχρεοι με τις εξής ιδιότητες:
 • Πρωθυπουργός
 • Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση.
 • Υπουργοί, αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί.
 • Βουλευτές και ευρωβουλευτές.
 • Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι και όσοι διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων, που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση.
 • Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης.
 • Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
 • Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές και Διευθύνοντες Σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών.
 • Δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας.
 • Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 • Ιδιοκτήτες, βασικοί μέτοχοι, πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διαχειριστές, καθώς και γενικοί διευθυντές και διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που κατέχουν άδεια λειτουργίας ή εν γένει έχουν την εκμετάλλευση:
  • τηλεοπτικών σταθμών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, και
  • επιχειρήσεων ή εταιρειών που εκμεταλλεύονται ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας κυκλοφορίας.
 • Αρχηγοί και Υπαρχηγοί της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος

Οι ανωτέρω ιδιότητες, που ανήκουν στους υποχρεωτικά ελεγχόμενους, οφείλουν κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ΔΠΚ, να επισυνάψουν (ηλεκτρονικά) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφα συμβολαίων όλων των ακινήτων κατά την υποβολή αρχικής δήλωσης και αντίγραφα συμβολαίων των ακινήτων που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους που αφορά η δήλωση, κατά την υποβολή ετήσιας δήλωσης.
 • Βεβαιώσεις για τα δηλωθέντα επενδυτικά προϊόντα και χαρτοφυλάκια χρηματοοικονομικών εργαλείων, όπως περιγράφονται στο στοιχείο iii της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), που περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστον, το όνομα του χειριστή της μερίδας, το όνομα του προϊόντος, το κόστος κτήσης και την αποτίμηση αυτών.
 • Βεβαιώσεις ή παραστατικά από τα οποία να προκύπτουν τα δηλωθέντα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και αντίστοιχες βεβαιώσεις ή παραστατικά για κάθε είδους, δηλωθέντα, χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συμμετοχές σε κεφάλαια επιχειρηματικών ή επενδυτικών συμμετοχών (funds) και καταπιστευμάτων (trusts).
 • Παραστατικά Τραπεζών, Ταμιευτηρίων και άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, από τα οποία αποδεικνύεται η μίσθωση θυρίδων σε αυτά. Τα εν λόγω παραστατικά, εφόσον υποβληθούν το πρώτον, δεν θα υποβάλλονται εκ νέου σε επόμενες ετήσιες δηλώσεις, εκτός εάν έχουν επέλθει μεταβολές.
 • Παραστατικά αγοράς ή πράξεις φορολογικής αρχής ή ασφαλιστήρια συμβόλαια, εφόσον υφίστανται, για κινητά μεγάλης αξίας, εφόσον η αξία αυτών υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τα εν λόγω παραστατικά, εφόσον υποβληθούν το πρώτον, δεν θα υποβάλλονται εκ νέου σε επόμενες ετήσιες δηλώσεις, εκτός εάν έχουν επέλθει μεταβολές.
 • Άδειες κυκλοφορίας πλωτών και εναέριων μεταφορικών μέσων και κάθε χρήσης οχημάτων, κατά την υποβολή ετήσιας δήλωσης, επιπλέον, παραστατικά αγοράς ή πώλησης πλωτών, εναερίων μεταφορικών μέσων και κάθε χρήσης οχημάτων που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους που αφορά η δήλωση.
 • Παραστατικά για δηλωθείσα συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση. Τα εν λόγω παραστατικά, εφόσον υποβληθούν το πρώτον, δεν θα υποβάλλονται εκ νέου σε επόμενες ετήσιες δηλώσεις, εκτός εάν έχουν επέλθει μεταβολές.
 • Παραστατικά από τα οποία να προκύπτουν οι δανειακές υποχρεώσεις προς ημεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης και κάθε οφειλή που υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους που αφορά η δήλωση και προέρχεται από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. (εφαρμόζεται μόνον για τους υπόχρεους υποβολής ΔΠΚ στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Άρθρου 3Α). 
Categories: