Ενημέρωση για μεταγραφές ενστόλων σε τμήματα σχολών ΑΕΙ/ΤΕΙ

Posted by DEKA on Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 19, 2016Η Δ.Ε.Κ.Α στα πλαίσια της ενημέρωσης των συναδέλφων που φοιτούν σε σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας και επιθυμούν να μεταφέρουν τη θέση φοίτησης σε αντίστοιχο τμήμα της περιοχής που υπηρετούν, υπενθυμίζει ότι :

οι φοιτητές/τριες οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, βάσει της υπ’ αρίθμ. 143458/Ζ1/16-9-2015 υπουργικής απόφασης, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους στις Γραμματείες του Τμημάτων τις ώρες και μέρες που ορίζουν ,προκείμενου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. πρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας ή φοίτησης τους,
2. πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο όποιο θα αναγράφεται η πόλη, όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία.
Επισημαίνεται ότι αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη αντιστοιχίας συμφώνα με τις με αρ. 139804/B1/4−9−2014 (ΦΕΚ 2492 Β ́) και 140277/ Ε5/5−9−2014 (ΦΕΚ 2435 Β ́) υπουργικές αποφάσεις και η συνδρομή των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τη μεταφορά της θέσης φοίτησής του, και προβαίνει στην εγγραφή του, εφόσον αποσταλεί υπηρεσιακά ο φάκελός του με τη βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε με τις γραμματείες των τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ ή στείλτε mail στο policedeka@gmail.com υπόψιν Μανόλη Μαργετάκη.