Προσωπικό στελέχωσης της γραμμής στήριξης Αστυνομικών αναζητά η ΕΛ.ΑΣ.

Posted by DEKA on Τετάρτη, Φεβρουαρίου 08, 2017


Αστυνομικό προσωπικό για τη στελέχωση της τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενημέρωσης του προσωπικού , αναζητά το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με διαταγή που απεστάλη στις Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ..

Τυχόν επιθυμούντες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα εκ των κατωτέρων προσόντων:
1) Πτυχίο Ψυχολογίας απο Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή ισότιμο τίτλο σπουδών απο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού αναγνωρισμένο απο ΔΟΑΤΑΠ.
2) Πτυχίο Ανθρωπιστικών σπουδών απο Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή ισότιμο τίτλο σπουδών απο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού αναγνωρισμένο απο ΔΟΑΤΑΠ και επιπλέον μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Συμβουλευτική ή στην Ψυχοθεραπεία.
3) Πτυχίο Νοσηλευτικής Σχολής απο Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή ισότιμο τίτλο σπουδών απο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην ψυχική υγεία
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων πτυχίων ή πιστοποιητικών μαζί με τη σχετική αίτηση καθώς και βιογραφικό σημείωμα,στο οποίο μεταξύ άλλων , θα αναγράφεται και τυχόν προϋπηρεσία. 


Categories: