''Επικίνδυνο & Ανθυγιεινό'' Αν όχι τώρα, πότε; Αν όχι και εμείς, γιατί;

Posted by DEKA on Πέμπτη, Μαΐου 17, 2018

"Επικίνδυνο & Ανθυγιεινό"

Αν όχι τώρα, πότε; Αν όχι και εμείς, γιατί;

           

            Στο άρθρο 396 του Ν. 4512/2018 αναφέρεται η σύσταση επιτροπής αρμόδιας για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Συγκεκριμένα το άρθρο έχει ως εξής:

 

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4512
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 396
Επιτροπή αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) αντικαθίσταται ως εξής:
1. Συστήνεται Επιτροπή αρμόδια για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και για την εκπόνηση από κοινού με τους συναρμόδιους φορείς βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.

2. Αναφορικά με το καθεστώς χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, έργο της Επιτροπής είναι ιδίως:

α) ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους,

β) ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος,

γ) η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.

3. Αναφορικά με την πρόληψη και προστασία από παράγοντες κινδύνου στους χώρους εργασίας, η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεπικουρούμενη από την Επιτροπή και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), εκπονεί βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο για την κατά το δυνατόν άμβλυνση των ανωτέρω παραγόντων κινδύνου και την εγκαθίδρυση και εμπέδωση των αναγκαίων συνθηκών πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων.

4. Επί τη βάσει του έργου της όπως αυτό περιγράφεται στις παρ. 2 και 3, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη σχέση μεταξύ των προστατευτικών και προληπτικών μέτρων για τους εργαζόμενους και του νέου συστήματος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και περιλαμβάνει στην πρότασή της ρυθμίσεις για τακτικές αναφορές και συμπερίληψη στις σχετικές βάσεις δεδομένων των μέτρων προστασίας και πρόληψης και της τυχόν επίπτωσής τους στο καταβαλλόμενο επίδομα.

5. Η Επιτροπή αποτελείται από δεκαεπτά (17) τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά αυτών, εκ των οποίων τέσσερις (4) ιατρούς Ε.Σ.Υ./Δημόσιας Υγείας κατάλληλων ειδικοτήτων, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκ των οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον από τη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, δύο (2) Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) και έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.).

6. Η Επιτροπή επικουρείται από δύο (2) γραμματείς, που προέρχονται από το Υπουργείο Οικονομικών.

7. Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) και συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, η οποία εκδίδεται εντός ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται η συγκρότηση και επιμέρους λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής.

9. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ και να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση, συνοδευόμενη από αναλυτική μελέτη σύμφωνα με την ως άνω περιγραφή του έργου της, στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.5.2018, καθώς και από προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της εκτιμώμενης επίπτωσης της εν λόγω γνωμοδότησης. Οι συναρμόδιοι Υπουργοί επεξεργάζονται τη γνωμοδότηση και παρέχουν σχετικές οδηγίες. Επί τη βάσει των ανωτέρω οδηγιών η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο που περιγράφεται στην περίπτωση γ΄ και να υποβάλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας προσδιορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος και οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της παρ. 1. Η απόφαση εκδίδεται εντός ενός (1) μήνα από την υποβολή της τελικής γνωμοδότησης της Επιτροπής της παρ. 1 και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από το Φεβρουάριο του 2019.

11. Η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεπικουρούμενη από την Επιτροπή και το Σ.Ε.Π.Ε.:

α) καταρτίζει, έως τις 30.5.2018, βραχυπρόθεσμο σχέδιο, καταγράφει την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων, στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, και συμπεριλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες, τυχόν ισχύοντα μέτρα, καθώς και πρόταση για την επεξεργασία περαιτέρω πληροφοριών και μέτρων που μπορούν να ληφθούν άμεσα προκειμένου να αμβλυνθεί η έκθεση των εργαζομένων σε επικίνδυνα και ανθυγιεινά περιβάλλοντα εργασίας και καταχώρισή τους στις σχετικές βάσεις δεδομένων, τα οποία θα εφαρμοστούν έως τον Ιανουάριο του 2019,

β) υποβάλλει στους συναρμόδιους Υπουργούς, έως τον Ιανουάριο του 2019, προς υιοθέτηση και εφαρμογή μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο, κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς, στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας,

γ) αναλαμβάνει συνεχή δράση στους τομείς της προστασίας και πρόληψης με τη συλλογή και κατηγοριοποίηση των σχετικών πληροφοριών, την ανάπτυξη καλών πρακτικών και μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής τους.

12. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 10 και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τον Φεβρουάριο του 2019, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος. Από 1.3.2019 καταργούνται η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 (Α' 176), το άρθρο 67 του ν. 4235/2014 (Α' 32), το άρθρο 22 του ν. 4368/2016, η παρ. 8 του άρθρου 2 και η παρ. 17 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α' 51), το άρθρο 98 του ν. 4483/2017 (Α' 107), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό το καθεστώς χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και κάθε υπουργική ή κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων.

13. Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να συμπληρώσουν τα πεδία «κλάδος» και «ειδικότητα», της Εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου «Απογραφή». Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των ως άνω πεδίων, μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. "

 

 

            Πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας, είναι να αναγνωριστεί το επάγγελμά μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Είναι αυτονόητη και σχεδόν αυταπόδεικτη η ταύτισή του με τον ανωτέρω χαρακτηρισμό. Το ίδιο ισχύει για την συμμετοχή μας στην εν λόγω επιτροπή, προκειμένου με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας να προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, το ύψος και οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής.

 

H Δ.Ε.Κ.Α  θεσμικά έφερε το θέμα για συζήτηση στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ, τονίζοντας την ανάγκη της άμεσης ενεργοποίησης όλων για το δίκαιο αυτό αίτημα. Σε εκ νέου συζήτηση στην εκτελεστική γραμματεία και στη συνεδρίαση του Δ.Σ στις 16/05/2018 η Δ.Ε.Κ.Α δια των αντιπροσώπων της εξέθεσε την ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης της ομοσπονδίας θεσμικά και αποφασίστηκε η σύσταση ομάδας από τα μέλη της εκτελεστικής γραμματεία, άμεσα, σε συνεργασία με το νομικό τμήμα της ομοσπονδίας για σύνταξη ειδικού υπομνήματος προς την αρμόδια επιτροπή με όλα τα στοιχεία και μελέτες-ημερίδες που έχουν γίνει και από την ΠΟΑΣΥ διαχρονικά. Παράλληλα αποφασίστηκε να γίνουν συναντήσεις για το θέμα αυτό με τα κόμματα, να ασκηθεί πίεση προς κάθε κατεύθυνση ακόμα και με μορφές διαμαρτυρίας, όταν χρειαστεί, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019 που θα αποφασίσουν οι συναρμόδιοι υπουργοί. Το προεδρείο και σύσσωμη η ομοσπονδία έχει χρέος να διεκδικήσει το αυτονόητο μεθοδικά και χωρίς αποκλεισμούς. Να απαιτήσει την διαβούλευση άμεσα και να συμμετέχει με πρόταση τεκμηριωμένη, πριν να είναι αργά. Η Δ.Ε.Κ.Α θα συμμετέχει ενεργά , με προτάσεις σε όλα τα επίπεδα , ενώ ήδη έχει ξεκινήσει τις παρεμβάσεις όπου χρειάζεται.

Καλούμε άμεσα το υπουργείο και την Φυσική ηγεσία να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συνταχθεί, επιτέλους η επιστημονική μελέτη για λογαριασμό του Δημοσίου, προκειμένου να πιστοποιηθεί και νομικά το επικίνδυνο και ανθυγιεινό του επαγγέλματός μας.

Καλούμε την πολιτεία να σεβαστεί τους εκατοντάδες νεκρούς συναδέλφους ,τους χιλιάδες  τραυματίες ,την ψυχολογικά πιεσμένη καθημερινότητα, το υψηλό επίπεδο του εργασιακού στρες, τα εξαντλητικά ωράρια με τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, που επιβαρύνουν την υγεία μας και σε τελική ανάλυση να σεβαστεί τις δημοσιευμένες επιστημονικές έρευνες που αποδεικνύουν τις επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας του αστυνομικού.

Είναι υποκριτικό να μας χτυπάνε την πλάτη, διαχρονικά  οι κυβερνόντες ,ενώ στην ουσία μας θεωρούν αναλώσιμους. Η σημερινή κυβέρνηση πρέπει να αποδείξει στην πράξη εάν πραγματικά αγωνίζεται για τα δικαιώματα των εργαζομένων και την δικαιοσύνη.

Είναι δεδομένο ότι σε κάθε Έλληνα πολίτη αποτελεί συνείδηση, η ταύτιση του επαγγέλματός μας με την έννοια του επικίνδυνου και ανθυγιεινού. Είμαστε σκληρά εργαζόμενοι και δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα και δίκαια αιτήματά μας.

"Η εν λόγο Επιτροπή οφείλει να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση, συνοδευόμενη από αναλυτική μελέτη του έργου της, στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.5.2018, καθώς και προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της εκτιμώμενης επίπτωσης της εν λόγω γνωμοδότησης."

Ήρθε επιτέλους η ώρα, η Ελληνική πολιτεία να πράξει αυτά που οφείλει. Αν όχι τώρα, πότε; 

 Μην αφήσετε και αυτήν την ευκαιρία να πάει χαμένη, όπως τόσες άλλες...

 

Διεκδικούμε:

 

•          να αναγνωριστεί το επάγγελμα μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό

•          Συμμετοχή εκπροσώπου στην 17μελή ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε.

•          Την μη περικοπή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας από κανέναν εργαζόμενο.

 

 

Ο δίκαιος αγώνας μας είναι μονόδρομος!

 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ