Προϋποθέσεις χορήγησης εξόδων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και στις οικογένειες αυτών.

Posted by DEKA on Σάββατο, Οκτωβρίου 22, 2016

Δείτε το Π.Δ. 15/2007 που διέπει τις προϋποθέσεις χορήγησης των εξόδων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το πυροσβεστικό προσωπικό και στις οικογένειες αυτών.

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν.2018/1992 (Α΄ 33) και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3103/2003 (Α΄23).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄1432), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοια (Β΄204).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 132.000,00 ΕΥΡΩ περίπου για το οικονομικό έτος 2006, 26.000,00 ΕΥΡΩ περίπου για το οικονομικό έτος 2007 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι εν λόγω δαπάνες κατά το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0892 του εκτελούμενου Π/Υ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ.43110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»). Οι δαπάνες έτους 2007 και επομένων ετών θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω Κ.Α.Ε.των αντιστοίχων Π/Υ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ. 43−110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»).
5. Την υπ’ αριθμ. 348/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έξοδα

1. Το Δημόσιο καλύπτει τα έξοδα:
α. Του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του πυροσβεστικού προσωπικού, στα οποία υποβάλλονται προς υπεράσπισή τους στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων, για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
β. Του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του πυροσβεστικού προσωπικού ή των οικογενειών τους στα οποία υποβάλλονται όταν παρίστανται, ενώπιον των δικαστηρίων ως πολιτικώς ενάγοντες από έγκλημα που διαπράχθηκε, σε βάρος τους κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξαιτίας αυτών.
2. Τα έξοδα καλύπτουν την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του κατηγορουμένου ή του πολιτικώς ενάγοντος για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των δικαιοδοσιών και βαθμών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καθοριζομένου κάθε φορά ελαχίστου ορίου.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις

Τα έξοδα καταβάλλονται στους κατηγορηθέντες ή πολιτικώς ενάγοντες, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Για τους κατηγορηθέντες απαιτείται:
α. Να έχει ασκηθεί σε βάρος των ανωτέρω υπαλλήλων ποινική δίωξη για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
β. Να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία οι ανωτέρω κατηγορούμενοι κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών, ή τελεσίδικο βούλευμα, με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα, με την οποία η υπόθεση τίθεται στο αρχείο.
2. Για τους πολιτικώς ενάγοντες απαιτείται:
α. Να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση από την οποία να προκύπτει ότι έχει διαπραχθεί έγκλημα σε βάρος του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ή του πυροσβεστικού προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών.
β. Ο δικαιούμενος αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης να έχει ασκήσει πολιτική αγωγή ενώπιον ποινικού ή πολιτικού δικαστηρίου.
3. Σε περίπτωση που επιδικάζεται υπέρ του πολιτικώς ενάγοντος αποζημίωση, το χορηγηθέν από το Δημόσιο ποσό, κατά το μέρος που καλύπτεται από την αποζημίωση αυτή, επιστρέφεται ως δημόσιο έσοδο, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 3
Διαδικασία και δικαιολογητικά.

1. Για τη δικαιολόγηση των ανωτέρω εξόδων υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο κατά περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά:
α. Δελτίο παροχής υπηρεσιών του συνηγόρου.
β. Αντίγραφο της σχετικής απόφασης ή του βουλεύματος ή πράξεως του Εισαγγελέα. Εφόσον πρόκειται για πολιτική αγωγή που έχει ασκηθεί είτε αυτοτελώς είτε συμπληρωματικώς σε πολιτικό δικαστήριο, απαιτείται και αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου αυτού.
2. Η πληρωμή της δαπάνης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  2362/1995  «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
3. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων.

Άρθρο 4
Οι διατάξεις του π.δ. 281/1993 (Α΄ 122) καταργούνται.

Άρθρο 5
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.