Ενίσχυση μάχιμων υπηρεσιών, με διαταγή Αρχηγού

Posted by DEKA on Δευτέρα, Ιουνίου 26, 2017
Δείτε τη διαταγή που εξέδωσε ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. και ικανοποιεί πάγιο αίτημα της ΔΕΚΑ, για ενισχυσεις μάχιμων υπηρεσιών και αποδοτικότερη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού της ΕΛ.ΑΣ.
1. Όπως είναι γνωστό, με το ανωτέρω (α΄) σχετικό, διαμορφώθηκε το θεσμικό πλαίσιο αναδιοργάνωσης – αναδιάταξης των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο υλοποίησης των διατάξεων του εν λόγω σχετικού, βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες πρακτικές και διοικητικές διαδικασίες, προκειμένου να βελτιωθούν περαιτέρω οι επιχειρησιακές δυνατότητες των Υπηρεσιών και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις εκπλήρωσης της αποστολής τους.       2. Σημαντικό παράγοντα για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αναδιοργάνωσης – αναδιάταξης των περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος και την παραγωγή των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων αποτελεί, προφανώς, η ορθολογική κατανομή και αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού, ενισχύοντας  τη μάχιμη αστυνόμευση και περιορίζοντας στον απολύτως αναγκαίο βαθμό την ενασχόληση του προσωπικού με διοικητικής - επιτελικής φύσεως καθήκοντα.  


       3.  Για τους προαναφερόμενους λόγους και ενόψει των τακτικών μεταθέσεων έτους 2017, προκειμένου να εξασφαλιστεί  η ουσιαστική ενίσχυση της λειτουργικότητας και της  αποτελεσματικότητας των Αστυνομικών Υπηρεσιών μέσω της πληρέστερης και αποδοτικότερης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, παρακαλούμε για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του  π.δ. 100/2003 (γ΄σχετικό). Ειδικότερα, σύμφωνα με την αρχή οργανικότητας των θέσεων «οι αστυνομικοί τοποθετούνται και μετατίθενται μόνο σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους που είναι κενές… Κατ’ εξαίρεση μπορεί να τοποθετούνται και μετατίθενται σε οργανικές θέσεις ανωτέρου βαθμού, εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση αυτών με αστυνομικούς του προβλεπόμενου βαθμού.Επίσης, αξιωματικός δύναται να υπηρετήσει, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου και σε οργανική θέση αμέσως κατώτερη του βαθμού του, εφόσον εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συμφέρον»,  «οι συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί τοποθετούνται και μετατίθενται  μόνο σε οργανικές θέσεις της κατηγορίας τους, που είναι κενές ή κενώνονται λόγω μετάθεσης συναδέλφου τους». Ως εκ τούτου, το προσωπικό που έχει μετατεθεί στα Επιτελεία των Γ.Α.Δ., ΓΕ.Π.Α.Δ. και Διευθύνσεων Αστυνομίας, δεν πρέπει σε καμία απολύτως περίπτωση να υπερβαίνει την οργανική δύναμη που έχει κατανεμηθεί σε αυτά.


       4. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον υφίστανται αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες για ενίσχυση Επιτελείων των Διευθύνσεων Αστυνομίας  και για βραχύ χρονικό διάστημα, από τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας θα υποβάλλεται αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη πρόταση, στην οποία θα εκτίθενται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για απόσπαση ή προσωρινή μετακίνηση προσωπικού, στους οικείους Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυντές και Γενικούς Περιφερειακούς Αστυνομικούς Διευθυντές.  Στη συνέχεια, σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, θα αναφέρεται  από τους Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυντές και Γενικούς Περιφερειακούς Αστυνομικούς Διευθυντές στους οικείους Γενικούς Επιθεωρητές Αστυνομίας και στον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να διαμορφώνεται πλήρης εικόνα των  ως άνω Υπηρεσιών ως προς το ανθρώπινο δυναμικό. Η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται και στην περίπτωση ενίσχυσης με προσωπικό των Επιτελείων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων χώρας, ως προς την ενημέρωση των ιεραρχικά προϊσταμένων.


       Υπενθυμίζεται, περαιτέρω, ότι η απόσπαση ή προσωρινή μετακίνηση του αστυνομικού προσωπικού, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων προβλέπεται στις οικείες διατάξεις των π.δ. 100/2003 και 211/2005 και πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, των Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών και Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθυντών και Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας ή εξομοιούμενων Υπηρεσιών, για Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους.

       5. Παρακαλούμε για την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή της παρούσας, ο δε χρόνος και βαθμός υλοποίησης θα αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου.