Η διαταγή που ''κόβει'' επιδόματα πενθημέρων και νυχτερινής εργασίας στους Δόκιμους Αστυφύλακες

Posted by DEKA on Τρίτη, Μαΐου 30, 2017


Σύμφωνα με όσα αναφέρει η διαταγή με θέμα, "Πρακτική Εκπαίδευση Δοκίμων Αστυφυλάκων Γ εκπαιδευτικής σειράς 2015-2017, σε Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.": 


1. Ύστερα απο τη δημοσίευση του νόμου 4471/2017 "Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου...και λοιπές διατάξεις" στο Φ.Ε.Κ. Α' 74/19-05-2017 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127, σας γνωρίζουμε ότι τα επιδόματα που αναφέρονται στις παραγράφους Δ.α, Δ.β, και Ε του προαναφερόμενου άρθρου και αφορούν την καταβολή:

α) του επιδόματος για πέρα των πέντε ημερών της εβδομάδας εργασία,

β) του επιδόματος για εργασία κατα τις νυχτερινές ώρες και 

γ) του μηνιαίου επιδόματος ύψους εκατό (100) ευρώ για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στο νομό Έβρου και στους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Σαμοθράκης,

δεν καταβάλλονται στους μαθητές των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας.


2.Κατά συνέπεια τροποποιούμε την ανωτέρω (β) όμοια, κατα το μέρος που αφορά τις παραγράφους 3 και 5, περίπτωση ΙV, εδάφιο (ε) και ώς εκ τούτου οι Δόκιμοι Αστυφύλακες εκπαιδευτικής σειράς 2015-2017 που πραγματοποιούν την πρακτική τους εκπαίδευση στις υφιστάμενες υπηρεσίες, να διατίθενται υπηρεσία απο Δευτέρα έως Παρασκευή και απο 06:00 έως 22:00.